Tmiem tal-Impieg

Tmiem tal-Impieg


faqs.png

TMIEM TAL-IMPIEG
​Deskrizzjoni
​​
​Id-drittijiet tal-impjegati mat-tmiem tal-impieg.

Mistoqsijiet

Tweġibiet

​Jekk impjegat/impjegata iħoss/tħoss li huwa/hija ġie/ġiet tterminat/tterminata inġustament mill-impieg x'inhuma d-drittijiet tiegħu/tagħha? ​Impjegat/Impjegata li jallega/tallega tkeċċija inġusta jista' ressaq/tressaq ilment lit-Tribunal Industrijali fi żmien erba' xhur mit-tmiem tal-impieg.
Jekk l-impieg ta’ ħaddiem/ħaddiema jiġi/tiġi tterminat/tterminata minħabba s-sensja, jista'/tista’ min iħaddem/tħaddem, iħaddem/tħaddem persuna oħra biex tagħmel l-istess xogħol?
​Min iħaddem/tħaddem huwa/hija taħt l-obbligu legali li jimpjega/timpjega mill-ġdid impjegat/impjegata li ġie/ġiet terminat/terminata qabel fuq il-bażi ta' sensja jekk il-kariga li qabel kien jokkupa/tokkupa ssir disponibbli fi żmien sena mid-data tat-tmiem. Jekk min iħaddem/tħaddem jikser/tikser dan l-obbligu legali, l-impjegat/impjegata jista'/tista' jibda/tibda proċedimenti quddiem it-Tribunal Industrijali fi żmien erba' xhur mill-imsemmi ksur.
​X'inhu impjegat/impjegata intitolat/intitolata malli jintemm l-impieg?​ ​Mingħajr preġudizzju għal dak li jista' jkun dovut fir-rigward ta' avviż, l-impjegat/impjegata huwa intitolat/intitolata li jitħallas/titħallas fuq bażi proporzjonali skont il-perjodu tal-impieg, il-pagi pendenti, sahra, leave, bonusijiet eċċ, dovuti lilu/lilha fid-data tat-tmiem.
PERJODU TA' AVVIŻ​
​Deskrizzjoni
Perjodu ta' Avviż applikabbli fil-każ ta' terminazzjoni tal-impieg.​
Mistoqsijiet​ Tweġibiet
X'inhu t-tul tal-perjodu tal-avviż?​​ It-tul tal-perjodu tal-avviż jiddependi fuq it-tul kontinwu tas-servizz tal-impjegat/impjegata fl-istess impieg:​ 

• Aktar minn xahar u sa sitt xhur - ġimgħa

• Aktar minn sitt xhur u sa sentejn - ġimgħatejn 

• Aktar minn sentejn u sa erba' snin - erba' ġimgħat 

• Aktar minn seba' snin u sa tmien snin - disa' ġimgħat 

• Aktar minn tmien snin u sa disa' snin - għaxar ġimgħat 

• Aktar minn disa' snin u sa għaxar snin - ħdax-il ġimgħa 

• Aktar minn għaxar snin - tnax-il ġimgħa    Fil-każ ta' karigi tekniċi, amministrattivi, eżekuttivi jew maniġerjali perjodi itwal jistgħu jiġu miftiehma minn min iħaddem/tħaddem u mill-impjegat/impjegata. Madankollu, jekk l-impieg jintemm matul il-perjodu ta' prova tiegħu/tagħha, japplika biss avviż ta' ġimgħa, peress li l-impjegat/impjegata ilu/ilha jaħdem/taħdem għal aktar minn xah​ar.
​Meta jirċievi/tirċievi avviż mingħand min iħaddem/tħaddem, jista’/tista' l-impjegat/impjegata jieqaf/tieqaf milli jwettaq/twettaq ix-xogħol? ​Jekk l-impjegat/impjegata jagħżel/tagħżel li jieqaf/tieqaf iwettaq/twettaq ix-xogħol malli jirċievi/tirċievi avviż mingħand min iħaddem/tħaddem, min iħaddem/tħaddem huwa/hija obbligat/obbligata li jħallas/tħallas lill-impjegat/impjegata somma ugwali għal nofs il-pagi li għandhom jitħallsu fir-rigward tal-perjodu ta' notifika mhux skadut.
Min iħaddem jista' jtemm impieg għal raġunijiet ta' sensja u ma jippermettix lill-impjegat jaħdem l-avviż dovut tiegħu/tagħha? ​Jekk l-impjegat/impjegata ma jingħatax/tingħatax l-opportunità li jaħdem/taħdem l-avviż, min iħaddem ikun obbligat li jħallas lill-impjegat/impjegata somma ugwali għall-pagi sħaħ li għandhom jitħallsu fir-rigward tal-perjodu ta' avviż mhux skadut.
Meta l-impjegat/impjegata javża/tavża, jista'/tista' jieqaf/tieqaf milli jwettaq/twettaq ix-xogħol? Jekk wara li jagħti/tagħti l-avviż, l-impjegat/impjegata jonqos/tonqos milli jaħdem/taħdem matul il-perjodu tal-avviż, huwa/hija jkun/tkun obbligat/obbligata jħallas/tħallas lil min iħaddmu/iħaddimha somma ugwali għal nofs il-pagi li għandhom jitħallsu fir-rigward tal-perjodu ta' notifika mhux skadut.
Meta l-impjegat/impjegata jagħti/tagħti avviż u min iħaddem/tħaddem, ma' jippermettix/tippermettix li jaħdem/taħdem l-avviż, l-impjegat/impjegata huwa/hija intitolat/intitolata għal xi kumpens? ​Jekk l-impjegat/impjegata jagħżel/tagħżel li jkompli/tkompli jwettaq/twettaq xogħol sakemm jiskadi l-perjodu ta’l-avviż imma min iħaddem/tħaddem jipprekludih/tipprekludih milli jagħmel/tagħmel hekk, min iħaddem/tħaddem ikun/tkun obbligat/obbligata li jħallas/tħallas lill-impjegat/impjegata somma ugwali għall-pagi sħaħ li għandhom jitħallsu f'dan ir-rigward, peress li ma skadiex il-perjodu ta’ avviż.
X'jiġri jekk impjegat/impjegata jabbanduna/tabbanduna l-impieg tiegħu/tagħha mingħajr ma jagħti/tagħti avviż?​ ​Jekk l-impjegat/impjegata jonqos/tonqos milli jagħti/tagħti avviż huwa/hija għandu/għandha jħallas/tħallas lill-prinċipal is-somma ugwali għal nofs il-pagi li għandhom jitħallsu fir-rigward tal-perjodu ta' avviż li mhux maħdum.
Hemm sitwazzjonijiet fejn impieg jista' jiġi tterminat mingħajr ma' jingħata avviż?
​Impieg jista' jiġi mitmum mingħajr avviż jew obbligu biex jikkumpensa għall-avviż meta t-tul tas-servizz ma jkunx itwal minn xahar, jew meta jkun hemm kawża tajba u suffiċjenti (eż. Azzjoni dixxiplinarja, raġunijiet ta' saħħa eċċ.)
ĦLAS TA' PAGI PENDENTI​
Deskrizzjoni
​Id-drittijiet għall-paga tal-impjegati meta jaħdmu, kif ukoll mat-tmiem tal-impieg tagħhom.
​Mistoqsijiet ​​Tweġibiet
​Jekk impjegat/impjegata jiġi/tiġi tterminat/tterminata mill-impieg, meta għandhom jitħallsu l-pagamenti finali? Il-pagi pendenti kollha għandhom jiġu mħallsa. sad-data tal-paga li jmiss wara t-tmiem tal-impieg.​​
Jekk impjegat/impjegata ma' jitħallasx/titħallasx parzjalment jew kompletament il-paga, kif tista’ din il-kwistjoni tiġi solvuta?​​ Impjegat/Impjegata li ma jitħallasx/titħallasx għax-xogħol tiegħu/tagħha jew li ma jirċevix il-paga tiegħu/tagħha fil-ħin għandu/għandha l-ewwel iġib/iġġib dan għall-attenzjoni ta' min iħaddmu/iħaddimha. Jekk min iħaddem/tħaddem jippersisti/tippersisti li ma joħroġx/toħroġx il-ħlas dovut, l-impjegat/impjegata jista’/tista' jirrapporta/tirrapporta l-kwistjoni lid-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg biex tittieħed azzjoni.
Liema dokumenti huma meħtieġa biex tinfetaħ talba mad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg?​ Meta jibgħat/tibgħat talba lid-Dipartiment biex jirkupra kwalunkwe ħlas dovut minn min iħaddem/tħaddem, l-impjegat/impjegata għandu/għandha jipprovdi/tipprovdi kull dokument li huwa ta' relevanza għall-każ tiegħu/tagħha, prinċipalment: 

• kopji tal-formoli tal-ingaġġ u t-terminazzjoni (jekk applikabbli) maħruġa minn Jobsplus.  

• kuntratt ta' impieg/ittra ta' ħatra/dikjarazzjoni minn min iħaddem/tħaddem. 

• payslips. 

• FS3. 

• prova tal-ħlas (trasferimenti bankarji, dikjarazzjonijiet ta ’ċekk).  

• Sigħat tax-Xogħol.  

• rekords tal-vaganzi u tal-leave tal-mard, 

• Pagamenti sħaħ u finali tal-pagi. 

• Korrispondenza elettronika jew kwalunkwe forma oħra ta’ korrispondenza ma’ min iħaddem/tħaddem. 

• kwalunkwe dokument ieħor relatat ma' dak il-perjodu partikolari ta' impieg.​
TMIEM TAL-IMPIEG - KUNTRATT GĦAL TERMINU FISS​​
​Deskrizzjoni
​Drittijiet u obbligi tal-partijiet f' kuntratt għal żmien fiss mat-tmiem tal-impieg.​
Mistoqsijiet ​​Tweġibiet
​X' inhuma l-obbligi fil-liġi meta kuntratt għal żmien fiss jiġi tterminat qabel id-data ta' skadenza tiegħu?​ ​Fejn ma' hemm l-ebda raġuni ġġustifikata biex jitwaqqaf impieg li huwa fuq bażi definita, wara li jkun għadda l-perjodu ta’ prova, il-parti li tikser il-kuntratt huwa mistenni/mistennija li jħallas/tħallas lill-parti l-oħra, s-somma ugwali għal nofs il-pagi sħaħ li kieku baqgħu jakkumulaw, li kieku l-kuntratt ta’ impieg baqa’ fis-seħħ.
Għandu jingħata avviż meta jiġi tterminat kuntratt ta' impieg għal żmien fiss (definit)? ​L-avviż mhux applikabbli meta l-kuntratt ikun għal żmien definit. Madankollu, jekk il-kuntratt jiġi tterminat matul il-perjodu ta' prova tiegħu/tagħha, japplika avviż ta' ġimgħa, peress li l-impjegat/impjegata ikun ilu/ilha jaħdem/taħdem għal aktar minn xahar.
FOND TA’ GARANZIJA​
Deskrizzjoni
​​Fond maħsub biex jiggarantixxi l-ħlas ta’ pagi mhux imħallsa, meta min iħaddem/tħaddem jsir/isir insolventi.
​Mistoqsijiet Tweġibiet​
X'inhu l-Fond ta' Garanzija?​ Huwa fond maħsub biex jiggarantixxi l-ħlas ta’ pagi mhux imħallsa (jekk jogħġbok irreferi għall-Mistoqsija 5) dovut minn prinċipal lil dawk l-impjegati li l-impieg tagħhom ġie mitmum minħabba l-insolvenza ppruvata ta’ min iħaddem/tħaddem. Dan il-Fond huwa amministrat mill-Bord Amministrattiv tal-Fond ta' Garanzija.​
​X'inhi l-insolvenza għall-finijiet tal-Fond ta' Garanzija? Għall-finijiet tal-Fond ta' Garanzija, min iħaddem/tħaddem, għandu/għandha jitqies/titqies li huwa/hija fi stat ta' insolvenza:

(i) fejn saret talba għall-bidu tal-proċedimenti għall-falliment ta' min iħaddem/tħaddem taħt il-Parti III tal-Kodiċi Kummerċjali u l-Qorti stabbiliet li l-impriża jew in-negozju ta' min iħaddem/tħaddem ġie definittivament magħluq, u li l-assi disponibbli mhumiex biżżejjed - biex ikopri l-ħlas tat-talba, jew

(ii) fejn il-Qorti tkun ħatret likwidatur proviżorju jew amministratur, jew likwidatur wara ordni ta' stralċ skont l-Att dwar il-Kumpaniji.

(b) Id-data li fiha min iħaddem/tħaddem, għandu/għandha jkun/tkun ikkunsidrat/ikkunsidrata insolventi, għandha tkun l-aktar data kmieni:

(i) ta' ġudizzju ta' falliment mill-Qorti; jew

(ii) meta jiġi/tiġi maħtur/maħtura likwidatur skont l-Att dwar il-Kumpaniji.
​Min hu intitolat li jippreżenta talba lill-Fond ta’ Garanzija? ​L-impjegati kollha li l-kumpanija ta' min iħaddem/tħaddem tagħhom hija fi stat ta' insolvenza ħlief impjegati li huma: 

(a) impjegati domestiċi privati; 

(b) sajjieda azzjonisti; u

(ċ) impjegat/impjegata li, waħdu/waħidha jew flimkien mal-ġenituri tiegħu/tagħha, konjuġi, tfal jew aħwa tiegħu jew tagħha, kien is-sid jew is-sid parzjali tal-impriża jew in-negozju ta’ min iħaddem/tħaddem u kellu influwenza konsiderevoli fuq l-attivitajiet tiegħu/tagħha.
​Kif jista’/tista' impjegat/impjegata jagħmel/tagħmel talba lill-Fond ta’ Garanzija? ​Impjegat/Impjegata jista/tista’ jagħmel/tagħmel talba valida għal pagi mhux imħallsa billi jibgħat/tibgħat id-dokument li ġej:   

(i) talba valida għal pagi mhux imħallsa lill-Bord Amministrattiv tal-Fond ta' Garanzija;  

(ii) evidenza ċċertifikata li huwa/hija rreġistra/rreġistrat talba valida għal pagi mhux imħallsa fil-proċedimenti ta' insolvenza ta' min iħaddem/tħaddem; u 

(iii) evidenza ċċertifikata li huwa/hija rreġistra/rreġistrat talba valida għal pagi mhux imħallsa mad-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg, lill-Bord tal-Amministrazzjoni tal-Fond ta' Garanzija, fi żmien xahrejn mill-bidu tal-insolvenza ta' min iħaddem/tħaddem lil:

Il-President
Bord tal-Amministrazzjoni tal-Fond ta’ Garanzija
c/o 121, Triq Melita
Valletta.
​​X' jista' jitlob l-impjegat/impjegata?​ (a) Kull impjegat/impjegata individwali jista'/tista' jirreġistra/tirreġistra talba limitata għall-ammonti mhux imħallsa dovuti għal: ​

(i) pagi mhux imħallsa, li għandhom jikkonsistu fil-paga bażika għall-perjodu rilevanti mhux imħallas;

(ii) kwalunkwe sahra mhux imħallsa;

(iii) arretrati għal kwalunkwe dritt għal-leave għas-sena kalendarja kurrenti u preċedenti, u

(iv) kull avviż ta' flus dovut skont il-liġijiet ta' Malta;

(b) It-talba rreġistrata minn kull impjegat/impjegata individwali għandha tirreferi għal ammonti mhux imħallsa li kienu dovuti għal pagi pagabbli fi żmien sitt xhur, qabel id-data tal-bidu tal-insolvenza ta' min iħaddem/tħaddem jew qabel it-tmiem tal-impieg.

(ċ) L-ammonti mħallsa mill-Fond ta' Garanzija fl-ebda każ ma' għandhom jaqbżu somma li hija ekwivalenti għall-paga minima nazzjonali ta' tlettax-il ġimgħa pagabbli fil-ħin tat-tmiem tal-impieg ta' dak l-impjegat/impjegata.
​X'inhi l-proċedura adottata wara t-talba tal-impjegat/impjegata? ​Id-dokumentazzjoni mogħtija mill-impjegat/impjegata tintbagħat lill-Bord tal-Amministrazzjoni flimkien mat-talba, sabiex il-Bord tal-Amministrazzjoni, ikun jista' jasal għal deċiżjoni dwar il-validità tat-talba li qed tiġi ppreżentata. Il-Bord tal-Amministrazzjoni jista' jitlob kwalunkwe informazzjoni minn kwalunkwe persuna biex tkun tista' twettaq l-obbligi tagħha, u għandu jkun id-dmir ta' kwalunkwe persuna bħal din li tikkopera bis-sħiħ mal-Bord tal-Amministrazzjoni.
​X' inhuma d-dmirijiet tal-impjegat/impjegata li jibbenefika/tibbenefika mill-Fond ta' Garanzija? L-impjegat/impjegata jorbot/torbot lilu/lilha nnifsu/nnifisha biex jirrimborża/tirrimborża lill-Fond b'somma ekwivalenti, għall-ammont imħallas mill-Fond mill-Bord Amministrattiv fir-rigward tat-talba magħmula mill-impjegat/impjegata minn kwalunkwe ammonti miġbura minn kwalunkwe proċedura tal-qorti jew minn kwalunkwe soluzzjoni riċevuta minn likwidatur, skond il-każ.​
​X' jiġri jekk impjegat/impjegata jippreżenta/tippreżenta talba falza?​ Kwalunkwe persuna li tinstab ħatja li tirreġistra talba falza għal ammonti mhux imħallsa jew li jinsab/tinstab ħatja ta' aġir f'kollużjoni ma' min iħaddem/tħaddem jew impjegat/impjegata sabiex jikseb/tikseb ħlasijiet mill-Fond, għandu/għandha tkun ħati/ħatja ta' reat u għandu/għandha jkun/tkun responsabbli għal kundanna. għal multa li hija ekwivalenti għal għaxar darbiet l-ammont imħallas mill-Fond, flimkien ma' kull piena oħra li għalih/għaliha l-ħati/ħatja għandu/għandha jkun/tkun responsabbli skont kull liġi oħra applikabbli.
​​

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta, 
VLT 1121
Ara l-mappa​
 Tele​fon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email