Vacation Leave

Vacation LeaveEntitlement

B’effett mill-1 ta’ Jannar 2020, impjegat li jaħdem 40 siegħa fil-ġimgħa huwa intitolat għal 216-il siegha ta' leave annwali bi ħlas; jigifieri, il-leave baziku ta’ 192 siegha + 24 siegha in lieu tat-3 festi pubblici li jahtbtu fil-weekends.

Bl-istess mod, jista’ jigi ikkalkulat il-leave annwali ghal dwan s-snin:

·         Fl-2021, impjegat li jaħdem 40 siegħa fil-ġimgħa huwa intitolat għal 216-il siegha 216 ta' leave annwali bi ħlas; jigifieri, il-leave baziku ta’ 192 siegha + 24 siegha in lieu tat-3 festi pubblici li jahtbtu fil-weekends.

·          Fl-2022, impjegat li jaħdem 40 siegħa fil-ġimgħa huwa intitolat għal 224 siegħa ta' leave annwali bi ħlas; jigifieri, il-leave baziku ta’ 192 siegha + 32 siegha in lieu tal-4 festi pubblici li jahtbtu fil-weekends.

·         In 2023, impjegat li jaħdem 40 siegħa fil-ġimgħa huwa intitolat għal 208 sighat ta' leave annwali bi ħlas; jigifieri, il-leave baziku ta’ 192 siegha + 16-il siegha in lieu taz-2 festi pubblici li jahtbtu fil-weekends.

Madankollu:

·         Jekk il-medja tas-sigħat normali (esklużi s-sahra) kkalkulata fuq perjodu ta’ 17-il ġimgħa hija taħt jew taqbeż l-40 siegħa fil-ġimgħa, l-ammont tas-sigħat ta’ leave annwali għandu jiġi aġġustat kif xieraq (Ara l-A.L. 247 tal-2003 - Regolamenti Dwar l-Organizzazzjoni tal-Ħin tax-Xogħol​). 

·         Meta impjegat ikun ilu fl-impieg għal inqas minn 12-il xahar, għandu jkun intitolat għal ammont proporzjonali ta’ leave annwali.

Huwa possibbli li sa 50% tal-leave annwali jiġi trasferit għas-sena ta' wara jekk ikun hemm ftehim mal-employer (Ara l-A.L. 247 tal-2003 - Regolamenti Dwar l-Organizzazzjoni tal-Ħin tax-Xogħol​). Dan il-leave trasferit mis-sena ta’ qabel ghandu jigi uzat l-ewwel u ma jistax jerga  jigi trasferit.

Il-liġi tispeċifika li perjodu minimu ekwivalenti għal erba' ġimgħat (160 siegħa) ma jistax jinbidel ma’ xi allowance, ħlief fejn l-impieg tal-ħaddiem jiġi tterminat. Għalhekk fir-rigward tal-160 siegħa li ma jistgħux ikunu kkumpensati, l-impjegat ma jistax jitlob ħlas għalihom.

​Bi ftehim

Il-vacation leave jibda jakkumula mill-bidu tal-impieg. Dan jista' jitgawda bi ftehim bejn l-employer u l-impjegat. Ladarba l-entitlement tal-leave annwali tal-impjegat ikun ġie maqbul mill-employer u l-impjegat, dan il-leave ma jkunx jista’ jitħassar unilateralment iżda jista’ jitħassar biss jekk ikun hemm qbil bejn l-employer u l-impjegat.

Bi ftehim reċiproku mal-employer, il-leave jista' jittieħed bis-sigħat. Inkella, jekk ma jkunx hemm ftehim bejn l-employer u l-impjegat, il-leave għandu jittieħed bħala ġurnata sħiħa.


Shut down

Mill-1  ta’  Jannar  2019,  sakemm  ma  jkunx  miftiehem xort’  oħra  fi  ftehim  kollettiv  applikabbli jew fi kwalunkwe ftehim milħuq mill-union u l-employer/l-assoċjazzjoni ta’ min iħaddem, l-employer  jista’ biss jutilizza sal-ekwivalenti f’sigħat ta’ tnax-il ġurnata ta’ xogħol mid-dritt għall-leave annwali għall-finijiet ta’ kwalunkwe tip ta’ shutdown, inkluż l-egħluq temporanju tal-bini kollu jew parti minnu mill-employer għall-bridge holidays jew għall-kwalunkwe perjodi qosra ta’ shutdown oħra. Fi kwalunkwe każ, kull tip ta’ shutdown, inkluż l-egħluq temporanju tal-bini  kollu  jew  parti  minnu  mill-employer  għall-bridge holidays, għandu jiġi miġjub għall-attenzjoni tal-impjegati kollha sal-aħħar ta’ Jannar ta’ kull sena kalendarja.


Akkumulazzjoni ta’ leave waqt leave għall-maternità, għall-mard u għall-korriment

Il-leave annwali għandu jkompli jakkumula favur impjegata matul il-perjodu meta hi tkun bil-leave tal-maternità. Kwalunkwe bilanċ ta’ leave annwali li ma jiġix utilizzat sal-aħħar tas-sena kalendarja għandu jiġi awtomatikament trasferit għas-sena kalendarja ta’ wara meta ma kienx possibbli illi l-impjegata tutilizza dak il-leave matul l-istess sena meta beda l-leave tal-maternità.

Meta festa pubblika jew nazzjonali taqa’ f’ġurnata ta’ xogħol jew f’ġurnata ta’ mistrieħ li ma tkunx is-Sibt jew il-Ħadd, u hekk taqa’ matul il-perjodu ta’ leave tal-maternità ta’ kwalunkwe impjegata, dik l-impjegata għandha tkun intitolata għall-ekwivalenti f’sigħat ta’ ġurnata addizzjonali ta’ leave.  

Il-leave  annwali  jkompli wkoll jakkumula  favur l-impjegat matul il-perjodu meta jkun bil-leave għall-mard jew leave għall-korriment. Kwalunkwe bilanċ ta’ leave annwali li ma jiġix utilizzat sal-aħħar tas-sena kalendarja għandu jiġi awtomatikament trasferit għas-sena kalendarja ta’ wara meta ma kienx possibbli li l-impjegat jutilizza dak il-leave matul l-istess sena meta beda l-leave għall-mard jew għall-korriment.

Kwalunkwe perjodu ta’ leave maqbul  minn  qabel  li  jikkoinċidi  ma’  perjodu  ta’ leave  għall-maternità, għall-mard jew għall-korriment, għandu jkun meqjus illi ma ittieħidx iżda għandu jittieħed wara d-dħul lura għax-xogħol jew għandu jiġi trasferit għas-sena sussegwenti jekk dak il-leave ma setax jiġi utilizzat matul dik l-istess sena meta beda l-leave għall-maternità, il-leave għall-mard jew għall-korriment.


Leave Sfurzat

Il-liġi tirregola wkoll il-leave sfurzat. Jekk  impjegat  ikun imġiegħel  mill-employer biex  jieħu leave  sfurzat,  l-employer għandu dejjem jipprovdi dikjarazzjoni miktuba fejn  jiġġustifika  l-impożizzjoni  tal-leave sfurzat fi żmien raġjonevoli qabel jibda l-leave sfurzat.  F’każijiet  bħal  dawn,  l-użu  ta’  dan  il-leave sfurzat m’għandux jagħti lok għal dejn ċivili favur l-employer, jekk il-leave meħud jeċċedi d-dritt tal-leave annwali tal-impjegat.

Iżda kull leave meħud mill-impjegat li kien mitlub mill-impjegat  innifsu,  li  jkun  jeċċedi  d-dritt  tal-leave annwali  għandu jagħti lok għal dejn ċivili favur l-employer fit-terminu tal-impieg tal-impjegat.

Jekk l-employer jirrifjuta li jagħti l-vacation leave statutorju, l-impjegat għandu jippreżenta talba lid-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg għal evalwazzjoni tal-każ u possibilment għal azzjoni bil-qorti kontra l-employer. Id-Dipartiment normalment jitlob digriet mill-qorti sabiex kull ammont ta’ vacation leave jiġi kkumpensat mill-employer. Madankollu, dejjem teżisti l-possibbiltà għall-employer li, bi qbil mal-impjegat, sa 50% tal-leave annwali jiġi trasferit għas-sena ta' wara.

Mat-terminazzjoni tal-impieg, impjegat għandu dritt li jitlob kumpens finanzjarju għal kull bilanċ pendenti tal-leave li jkun dovut.

​​​​​

​Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl- 04/08/2020.

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email