Drittijiet Oħra Marbutin ma' Tmiem ta' Impieg

Drittijiet Oħra Marbutin ma' Tmiem ta' Impieg


Ċertifikat ta’ Temm ta’ Impieg
 
Meta jiġi tterminat kuntratt li jkun ilu fis-seħħ għal aktar minn xahar, l-impjegat jista’ jitlob ċertifikat mingħand il-prinċipal li juri kemm kien ilu fl-impieg u n-natura tax-xogħol jew servizz li kien jagħti. Ir-raġuni tat-tmiem tal-impieg u r-rata ta’ ħlas għandhom jiġu inklużi jekk l-impjegat ikun iridhom jidhru. Jekk l-impieg ikun qed jiġi tterminat fiż-żmien ta’ prova, il-prinċipal jista’ jiddeċiedi li ma jagħtix ir-raġuni għalfejn ittermina l-impieg.

Redundancy u Tkeċċija Inġusta

Il-prinċipal għandu obbligu bil-liġi biex jerġa’ jimpjega lil dak l-impjegat li jkun twaqqaf minħabba redundancy jekk il-pożizzjoni li kien jokkupa terġa’ tinħoloq fi żmien sena mid-data tat-terminazzjoni. Jekk il-prinċipal jikser il-liġi, l-impjegat għandu dritt jibda proċeduri quddiem it-Tribunal Industrijali fi żmien erba’ xhur mit-tali ksur. 

Impjegat li jallega tkeċċija inġusta jista’ jagħmel rikors fit-Tribunal Industrijali fi żmien erba’ xhur mid-data tat-tkeccija.

 
 
Ħlas ta’ pagi pendenti

Mingħajr preġudizzju għal dak li jista’ jkun dovut bil-liġi relatata man-notice, l-impjegat hu intitolat li jitħallas għal kull benefiċċju, fuq bażi proporzjonata skont il-perjodu ta’ impieg, inkluż pagi, sahra, leave, bonuses eċċ dovuti fid-data tat-tmiem tal-impieg. Kull bilanċ ta’ pagi għandu jitħallas mad-data li fiha jitħallsu l-pagi li tkun tmiss wara t-tmiem tal-impieg. L-impjegat li ma jiġix imħallas tax-xogħol li jkun għamel, għandu jiġbed minnufih l-attenzjoni ta’ min qed iħaddmu. Jekk il-prinċipal jibqa’ ma joħroġx il-paga l-impjegat jista’ jirrapporta dan in-nuqqas lid-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg biex b’hekk jieħu azzjoni minnufih.
 
 
Importanti

Meta jiġi biex jagħmel rapport dwar dan in-nuqqas, l-impjegat għandu jġib miegħu d-dokumenti kollha relatati mal-każ fosthom: il-kuntratt tax-xogħol, l-FS3, slips tal-pagi, iI-formola tal-Jobsplus taI-ingaġġ u fejn japplika l-formola ta’ Temm ta’ Servizz; prova tal-ħlas (trasferimenti bankarji, kopji taċ-ċekkijiet li ġew imsarrfa); timesheets; rekords tal-vacation u sick leave, u kwalunkwe dokument ieħor relatat ma' dak il-perjodu partikolari ta 'impjieg. ​

​Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl- 10/04/2019. 

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
(+356)21224245/6​​

 Email