Informazzjoni dwar it-Tribunal Industrijali

Informazzjoni dwar it-Tribunal Industrijali

It-Tribunal Industrijali huwa tribunal ġuridiku magħmul minn Chairman u żewġ membri (wieħed jirrapreżenta l-interessi tal-ħaddiema u l-ieħor l-interessi tal-prinċipal) magħżulin minn żewġ panels differenti fil-każ ta’ tilwima industrijali, filwaqt ta’ Chairman waħdu fil-każ ta’ allegata tkeċċija nġusta. It-Tribunal huwa regolat bl-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (Kap 452).

It-Tribunal jisma it-tilwim fil-pubbliku imma jista wkoll iżomm seduti privati. Statements tal każijiet jiġu mitluba lil partijiet li wara jingħataw l-oppotunita’ li jsostnu l-każijiet tagħhom b’xiehda verbali.


Suġġett għar-regoli kif provduti fl-att, it-Tribunal huwa ħieles li jirregola l-proċeduri tiegħu stess imma huwa mistenni li josserva r-regoli tal-ġustizzja naturali u li jiddeċiedi fuq il-merti sostanzjati tal-każ quddiemu.

Id-deċiżżjonijiet jorbtu liż-żewġ partijiet. Il-partijiet huma ħielsa li jfittxu reviżżjoni fi żmien sena. Jistgħu ukoll jitolbu għall-interpretazzjoni f’każ ta’ bżonn. L-infurzar tad-deċiżjonijiet tat-Tribunal jaqgħu taħt ir-responsabilta tat-tribunal innifsu. Il-ministru għandu l-poter li jistaqsi lit-tribunal għal parir fejn jirrigwardja każijiet ta’ tilwim industrijali.
 
F’każijiet ta’ tkeċċija inġusta it-Tribunal jista jordna li l-impjegat jerġa jiġi mpjegat lura fl-impieg li kellu jew jingħata kumpens.
 
It-Tribunal m’għandux jagħti xi sentenza jew deċiżjoni li tkun kontra xi liġi, jew xi att ieħor li jkollu forza ta’ liġi, li jirregola l-pagi u pattijiet u kondizzjonijiet oħra ta’ impieg. It-tribunal ma jistax jidħol fuq il Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.
 
Ebda ħlas għal-applikazzjoni jew ħlasijiet tal-qorti ma’ huma meħtieġa. L-uniċi spejjeż involuti huma tat-transcripts li jiġa akwistati bi-prezz raġjonevoli mingħand it-transcribers tal-qorti, u l-pagament dovut lil-persuni li tassisti lil applikant. L-ammont tal-ispejjeż huma  stipulati fl-avviż legali 48 tal-1986 -Regolamenti dwar Drittijiet li jitħallsu.
 
L-uffiċju tat-Tribunal jinsab fid-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg u s-seduti jinżammu fil-qorti superjuri.
 
Preżentazzjoni ta’ kaz fit-Tribunal Industrijali
 
Każ quddiem it-Tribunal Industrjali għandu jitressaq permezz ta’ referta bil-miktub li trid tinkludi dikjarazzjoni dwar il-fatti tal-każ. Ir-referta li għandha tiġi preżentata lir-reġistru tat-Tribunal fil-Qrati ta’Malta trid tinkludi dikjarazzjoni dwar il-fatti tal-każ u għandha tiġi preżentata lir-reġistru tat- Tribunal fil-Qrati ta’Malta fi-żmien erba’ xhur mid-data ta’ meta’ seħħ l-allegat ksur.

​Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl-12/05/2020. 

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email