Informazzjoni

Informazzjoni


Biex tikseb liċenzja tal-Aġenzija tal-Impjiegi, jekk jogħġbok aqra dan li ġej:

Merħba fil-portal tal-Aġenziji tal-Impjiegi tad-DIER. Jekk jogħġbok innota li din hija paġna temporanja għal applikazzjonijiet ġodda skont ir-regolamenti l-ġodda li se jidħlu fis-seħħ bis-sħiħ fl-1 ta’ Ġunju 2024.

Skont ir-regolamenti l-ġodda, kwalunkwe persuna li tapplika għal liċenzja bħala applikant għall-ewwel darba tista’ tippreżenta applikazzjoni mill-1 ta’ Jannar 2024. Matul l-ewwel kwart tal-2024, l-applikazzjonijiet il-ġodda kollha jridu jiġu sottomessi manwalment billi timtela l-formola mehmuża u tiġi mehmuża d-dokumentazzjoni meħtieġa skont liema liċenzja tkun qed issir l-applikazzjoni għaliha. Il-formola tal-applikazzjoni li tinkludi l-annessi meħtieġa trid tintbagħat bil-posta elettronika lil employmentagencies@gov.mt.

Dawk li diġà għandhom liċenzja ta’ aġenzija tal-impjiegi, id-data ta’ skadenza xorta se tkun valida u tista’ tkompli twettaq tali attivitajiet kif awtorizzati taħt il-kondizzjonijiet tal-liċenzja eżistenti sakemm tiskaditali liċenzja. Madankollu, jekk dawn in-negozji jkollhom bżonn japplikaw ukoll għal aġenzija tax-xogħol temporanju/outsourcing, il-persuna trid tapplika taħt ir-reġim leġiżlattiv il-ġdid.

NB peress li l-liċenzji tal-impjieg għall-applikanti li qed japplikaw l-ewwel darba se jinħarġu mill-1 ta’ April 2024 ’il quddiem, ma għandu jsir l-ebda pagament sakemm l-applikanti jintalbu jagħmlu tali pagamenti mid-Dipartiment fi żmien opportun. Minbarra l-pagamenti, l-applikanti se jkunu meħtieġa jipprovdu prova ta’ garanzija bankarja f’dan l-istadju wkoll.

Jekk jogħġbok innota li d-Dipartiment bħalissa qed jiżviluppa sistema ta’ informazzjoni maħsuba biex titnieda fil-bidu ta’ April 2024 sabiex l-applikanti jkunu ggwidati tul il-proċess kollu u b’hekk ikunu jistgħu japplikaw b’aktar faċilità.

Jekk jogħġbok ikklikkja din il-link​ biex tiftaħ il-PDF hawn taħt.

Irreferi għall-istruzzjonijiet t’hawn taħt meta timla l-formola.

Applikant

Jekk l-applikazzjoni hija f’isem kumpanija, ġentilment inkludi l-Isem tal-Kumpanija u n-Numru tal-Kumpanija. Id-dettalji tad-diretturi u l-azzjonisti li għandhom jew jikkontrollaw ħamsa u għoxrin fil-mija (25 %) jew aktar tal-kapital jew tad-drittijiet tal-vot huma meħtieġa wkoll.

Fil-każ ta’ persuna fiżika għandu jkollha ħamsa u għoxrin(25) sena jew aktar sabiex tikkwalifika li tinħarġilha liċenzja sabiex topera kwalunkwe aġenzija tal-impjieg.

Indirizz tal-Post fejn jitwettaq ix-xogħol

Il-post fejn huwa propost li titwettaq l-attività, liema post għandu jkun kopert minn permess li juri li l-bini jista’ jintuża għall-finijiet kummerċjali f’kategorija D – Użi Kummerċjali, Klassi 4A, paragrafu (ċ) skont l-Ordni dwar il-Klassijiet ta’ Użu fl-Ippjanar  tal-Iżvilupp.

Dokumenti meħtieġa skont l-applikabbiltà:


Persuna fiżika (sole trader)

Persuna Legali (kumpanija)

Evidenza ta’ avviż ta’ intenzjoni muri fil-pubbliku ¹

Evidenza ta’ avviż ta’ intenzjoni muri fil-pubbliku ¹

Reklami fil-gazzetti

Reklami fil-gazzetti

 

Ċertifikat ta’ good standing fir-rigward tal-applikant maħruġ mill-MBR

Kopja tal-permess li juri li l-bini jista’ jintuża għall-finijiet kummerċjali f’kategorija D – Użi Kummerċjali, Klassi 4A, paragrafu (ċ) skont l-Ordni dwar il-Klassijiet ta’ Użu fl-Ippjanar  tal-Iżvilupp.

Kopja tal-permess li juri li l-bini jista’ jintuża għall-finijiet kummerċjali f’kategorija D – Użi Kummerċjali, Klassi 4A, paragrafu (ċ) skont l-Ordni dwar il-Klassijiet ta’ Użu fl-Ippjanar  tal-Iżvilupp.

Lista tal-impjegati tal-Jobsplus²

Lista tal-impjegati tal-Jobsplus ²

Ċertifikat  riċenti  ta’ konformità  mal-obbligu  tat-taxxa tal-applikant u l-persuna kompetenti maħruġ mill-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana

Ċertifikat  riċenti  ta’ konformità  mal-obbligu  tat-taxxa tad-direttur(i)/l-azzjonisit³ /l-persuna kompetenti maħruġ mill-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana

Ir-rekords tas-salarji tal-pagi annwali tal-impjegati kollha⁴  

Ir-rekords tas-salarji tal-pagi annwali tal-impjegati kollha⁴  

Prova ta’ garanzija bankarja 

Prova ta’ garanzija bankarja 

Persuna kompetenti:

Curriculum vitae

Kwalifiki

Lista tax-xogħlijiet maħruġ mill-Jobsplus

Ittra ta’ referenza

Persuna kompetenti:

Curriculum vitae

Kwalifiki

Lista tax-xogħlijiet maħruġ mill-Jobsplus

Ittra ta’ referenza

​Dikjarazzjoni ffirmata li tgħid li qabel, waqt u wara r-reklutaġġ, ma jintalbu jew jiġu imposti l-ebda ħlasijiet jew imposti fuq xi applikant għal xi servizzi ta’ impjieg jew xi impjegat b’ konsiderazzjoni ta’ dawk is-servizzi ta’ impjieg jew b ’konsiderazzjoni ta’ xi proċess li bih dawk is-servizzi ta’ impjieg​ ​​Dikjarazzjoni ffirmata li tgħid li qabel, waqt u wara r-reklutaġġ, ma jintalbu jew jiġu imposti l-ebda ħlasijiet jew imposti fuq xi applikant għal xi servizzi ta’ impjieg jew xi impjegat b’ konsiderazzjoni ta’ dawk is-servizzi ta’ impjieg jew b ’konsiderazzjoni ta’ xi proċess li bih dawk is-servizzi ta’ impjieg
Ċertifikat riċenti  ta’ konformità  mal-obbligu  tat-taxxa tal-aġenzija tal-impjieg ​Ċertifikat riċenti  ta’ konformità  mal-obbligu  tat-taxxa tal-aġenzija tal-impjieg​
 

¹ Notifika magħmula taħt dan ir-Regolament għandha tindika l-isem u l-indirizz tal-applikant, u f’każijiet fejn l-applikant huwa persuna ġuridika, in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-applikant (kumpanija), l-uffiċċju reġistrat tiegħu, u l-indirizz tal-post minn fejn l-aġenzija tal-impjieg se tkun qed topera.

² Meta tippreżenta applikazzjoni għal aġenzija tal-impjieg li tipprovdi servizzi ta’ reklutaġġ ta’ persuni għall-impjieg.

³ L-azzjonisti li għandhom jew jikkontrollaw ħamsa u għoxrin fil-mija (25 %) jew aktar tal-kapital jew tad-drittijiet tal-vot.

⁴ Meta titressaq applikazzjoni għal aġenzija tal-impjieg li tipprovdi servizzi ta’ aġenzija tax-xogħol temporanju, u/jew aġenzija ta’ outsourcing.

⁵ Meta titressaq applikazzjoni għal aġenzija tal-impjieg li tipprovdi servizzi ta’ aġenzija tax-xogħol temporanju, u/jew aġenzija ta’ outsourcing, prova ta’ garanzija bankarja ta’ EUR 20,000 u somma ekwivalenti għal tnejn fil-mija (2 %) tal-pagi annwali totali, sa massimu ta’ EUR 300,000. Fil-każ ta’ aġenziji tax-xogħol temporanju, u/jew aġenzija ta’ outsourcing li jimpjegaw inqas minn 20 impjegat garanzija bankarja ta’ EUR 20,000.

⁶ Maħruġa mingħand il-prinċipal preċedenti jew mingħand professjonist liċenzjat, liema ittra għandha tinkludi konferma ta’ karattru morali tajjeb u, f’każli l-ittra provduta mingħand il-prinċipal preċedenti, l-esperjenza rilevanti fit-tmexxija ta’ riżorsi umani.​

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email