Ħaddiem Stazzjonat

Ħaddiem Stazzjonat

Min għandu jitqies bħala Ħaddiem Stazzjonat f'Malta?​


 

Ħaddiem Stazzjonat f'Malta huwa impjegat ta' impriża barranija li normalment ma jaħdimx f'Malta iżda li għal perjodu ta' żmien limitat jintbagħat mill-impriża barranija biex jaħdem f'Malta.

L-Istazzjonar ta’ Ħaddiema f’Malta huwa regolat mir-Regolamenti tal-2016 dwar l-Istazzjonar ta’ Ħaddiema f’Malta (S.L. 452.82). Dawn ir-regolamenti japplikaw għal impriżi barranin li:

 


 • tibgħat impjegati stazzjonati f'Malta f'kont tagħhom u taħt id-direzzjoni tagħhom, taħt kuntratt konkluż bejn l-impriża li tagħmel l-istazzjonar u l-parti li għaliha huma maħsuba s-servizzi, sakemm ikun hemm relazzjoni ta' impjieg bejn l-impriża li tagħmel l-istazzjonar u l-ħaddiem matul il-perjodu tal-istazzjonar; jew
 •  tibgħat impjegati stazzjonati fi stabbiliment jew impriża f'Malta li hija proprjetà ta' impriża barranija, sakemm ikun hemm relazzjoni ta' impjieg bejn l-impriża li tagħmel l-istazzjonar u l-ħaddiem matul il-perjodu tal-istazzjonar; jew
 •  li tkun impriżi ta' impjieg temporanju jew aġenziji ta' pjazzament, tikri ħaddiem lil impriża utent stabbilita jew li topera f'Malta, sakemm ikun hemm relazzjoni ta' impjieg bejn l-impriża ta' impjieg temporanju, jew aġenzija ta' pjazzament, u l-ħaddiem matul il-perjodu tal-istazzjonar.

 Ugwaljanza ta' Trattament

 L-impjegati kollha stazzjonati huma intitolati li jirċievu trattament ugwali bħall-impjegati komparabbli u għandhom aċċess ugwali għad-drittijiet tax-xogħol u drittijiet tas-saħħa u sigurtà taħt il-liġi Maltija.

 Il-kundizzjonijiet tax-xogħol li jingħataw lill-impjegati stazzjonati waqt li jaħdmu f’Malta ma għandhomx ikunu inqas mill-kundizzjonijiet minimi tax-xogħol li huma ġeneralment applikabbli bis-saħħa tal-liġi, għal impjegat komparabbli impjegat fl-istess post tax-xogħol. Kundizzjonijiet minimi bħal dawn jinkludu:

 • Perijodi massimi ta' xogħol u perjodi minimi ta' mistrieħ kif applikati għal diversi klassijiet ta' impjegati;
 • ​​Vaganzi annwali minimi mħallsa kif applikati għal diversi klassijiet ta' impjegati;
 •  Remunerazzj​​​oni, inklużi rati ta' sahra kif applikati għal diversi klassijiet ta' impjegati;​
 •  Trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa u dispożizzjonijiet oħra ta' nondiskriminazzjoni skont il-liġijiet ta' Malta;​
 •  Miżuri protettivi fir-rigward tat-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg li jipproteġu nisa tqal jew nisa li welldu ftit żmien qabel;​
 •  Miżuri protettivi skont il-liġijiet ta' Malta fir-rigward tat-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg li jipproteġu lit-tfal u ż-żgħażagħ;​
 •  Miżuri skont il-liġijiet ta’ Malta dwar is-saħħa, is-sigurtà u l-iġjene fuq il-post tax-xogħol;​
 •  Il-kundizzjonijiet ta' kiri ta' ħaddiema, b'mod partikolari l-provvista ta' ħaddiema minn impriżi ta' impjieg temporanju​
 •  Il-kundizzjonijiet tal-akkomodazzjoni tal-ħaddiema fejn ipprovduti minn min iħaddem lill-ħaddiema lil hinn mill-post tax-xogħol regolari tagħhom.​
 •  Konċessjonijiet jew rimborż ta' nefqa biex ikopru l-ispejjeż ta' l-ivvjaġġar, l-ikel u l-alloġġ għal ħaddiema barra mid-dar għal raġunijiet professjonali matul l-inkarigu ta' l-istazzjonar.

Dispożizzjonijiet Ġodda

F'Lulju 2020, Malta ttrasponiet id-Direttiva (UE) 2018/957 (28 ta' Ġunju 2018) li temenda d-Direttiva 96/71/KE (id-direttiva ewlenija dwar il-ħaddiema stazzjonati). Dan sar b'emenda għar-Regolamenti dwar l-Istazzjonar ta' Ħaddiem f'Malta (SL452.82). Minbarra li jitwessa' l-kunċett ta' ugwaljanza ta' trattament sabiex jinkludi r-remunerazzjoni minflok il-paga, id-dritt tal-ħaddiem stazzjonat għall-akkomodazzjoni fejn applikabbli u d-dritt tal-ħaddiem stazzjonat għal allowances jew rimborż tan-nefqa biex ikopru l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tal-ikel u tal-alloġġ, id-dispożizzjonijiet il-ġodda jistabbilixxu ir-regoli dwar l-istazzjonar fit-tul u l-ħaddiema stazzjonati li huma wkoll ħaddiema temporanji permezz ta' aġenzija.

Postings fit-Tul

Mit-30 ta’ Lulju 2020, fejn it-tul effettiv tal-istazzjonar jaqbeż it-12-il xahar, jew it-18-il xahar f’każ li tiġi sottomessa notifika motivata, għandhom japplikaw it-termini u l-kundizzjonijiet kollha tal-impjieg applikabbli ta’ Malta, bħala l-Istat Membru ospitanti. L-uniċi żewġ eċċezzjonijiet huma t-tkeċċija u l-iskemi supplimentari tal-pensjoni tal-irtirar okkupazzjonali.

Ħaddiema stazzjonati li huma wkoll ħaddiema temporanji ta' aġenzija

Fir-rigward ta’ ħaddiema stazzjonati li huma wkoll ħaddiema temporanji permezz ta’ aġenzija, dawn għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħall-ħaddiema mikrija minn aġenziji ta’ xogħol temporanju stabbiliti fl-Istat Membru fejn isir ix-xogħol skont id-Direttiva2008/104/KE dwar xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija implimentata mir-Regolamenti dwar Ħaddiema Temporanji (S.L.452.106). Huwa ċċarat ukoll li, f'każ ta' kollokament b'katina, l-aġenzija temporanja titqies li tkun għamlet l-istazzjonar peress li hija min iħaddem lill-ħaddiem stazzjonat.

Ir-regola l-ġdida dwar ħaddiema stazzjonati li huma wkoll ħaddiema temporanji permezz ta' aġenzija effettivament tfisser li għall-ewwel darba, dawn it-tipi ta' ħaddiema stazzjonati (li huma wkoll ħaddiema temporanji permezz ta' aġenzija) issa qed jibbenefikaw mill-kundizzjonijiet tal-impjieg stipulati fil-ftehimiet kollettivi milħuqa fil-livell tal-intrapriża. f'termini ta' liġi.

Notifika

Waqt li jkun qed iwettaq xogħol f'Malta impjegat li jkun stazzjonat minn pajjiż tal-UE/ŻEE mhux meħtieġ li japplika għal liċenzja tax-xogħol f'Malta. Fil-każ ta’ impjegat ta’ nazzjonalità ta’ pajjiż terz (TCN) li huwa impjegat minn impriża ta’ stazzjonament li hija stabbilita f’pajjiż tal-UE/ŻEE, m’hemmx għalfejn tgħaddi minn proċedura ta’ liċenzja tax-xogħol f’Malta jekk tali ħaddiem stazzjonat diġà għandu impjieg ta’ xogħol. liċenzja maħruġa fil-pajjiż fejn hija stabbilita l-impriża tal-istazzjonar.

Għal kull ċittadin barrani li jkun stazzjonat f'Malta minn impriża stabbilita barra pajjiż tal-UE/ŻEE, jeħtieġ li tinħareġ liċenzja tax-xogħol minn Jobsplus.

F’kull każ ta’ kollokament f’Malta, l-impriża li tpoġġi lill-ħaddiem f’Malta hija obbligata li tavża lid-Direttur tar-Relazzjonijiet Industrijali u tax-Xogħol (DIER) bl-intenzjoni tagħha li tpoġġi ħaddiem f’Malta. Formola 'Notifika ta' Ħaddiem Stazzjonat f'Malta', ippreparata għal dan il-għan. Il-Formola ta’ Notifika akkumpanjata b’kopja tal-kuntratt tax-xogħol tal-ħaddiem stazzjonat (mal-impriża tal-istazzjonar) u, fil-każ ta’ impjegat stazzjonat tat-TCN minn pajjiż tal-UE/ŻEE, ukoll b’kopja tal-liċenzja tax-xogħol eżistenti tiegħu, għandha tasal għand id-Dipartiment ta’ Relazzjonijiet Industrijali u ta' l-Impjieg qabel il-bidu ta' l-istazzjonar. L-impriża li tagħmel użu mis-servizzi tal-ħaddiem stazzjonat hija obbligata li żżomm kopja ta' tali Formola ta' Notifika fil-post tax-xogħol għal skopijiet ta' monitoraġġ mill-ispetturi tad-DIER.

Ksur tad-drittijiet ta’ Impjegat Stazzjonat

Meta impjegat stazzjonat jallega li jkun ġie trattat b'mod li jikser xi dritt mogħti lilu mir-regolamenti dwar l-Istazzjonar ta' Ħaddiema f'Malta, dak l-impjegat jista' jissottometti talba bil-miktub lil min iħaddem biex jipprovdilu dikjarazzjoni bil-miktub li fiha għandu jkun. elenkat ir-raġunijiet, jekk ikun hemm, għal xi differenza fit-trattament u dik id-dikjarazzjoni għandha tingħata minn min iħaddem fi żmien għaxart ijiem mid-data tat-talba.

Istituzzjoni ta' proċedimenti

Mingħajr preġudizzju għal kull dritt ieħor dwar l-istituzzjoni ta’ proċeduri fi stat ieħor, ħaddiem stazzjonat għandu d-dritt li jibda proċeduri fil-qrati ta’ Malta biex jissalvagwardja kull dritt mogħti lilu bis-saħħa tar-Regolamenti dwar l-Istazzjonar ta’ Ħaddiema f’Malta

Fejn ikun hemm katina ta’ sottokuntrattar, il-ħaddiem stazzjonat jista’ jżomm lill-kuntrattur li min iħaddmu huwa subkuntrattur dirett, ċivilment responsabbli flimkien ma’ jew minfloku.

 Mistoqsijiet

F’każ ta’ mistoqsijiet dwar l-istazzjonar ta’ ħaddiema, ġentilment iktebna fuq posting.dier@gov.mt.

*Sakemm ma jingħadx mod ieħor, kull meta jintuża s-sess maskil, kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa huma inklużi.

 Links Rilevanti

 • Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-istazzjonar ta' ħaddiema fil-qafas tal-provvista ta' servizzi​
 • ​Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonar ta' ħaddiema fil-qafas tal-provvista ta' servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024 /2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-Regolament IMI").

 Ċaħda ta' responsabbiltà: Meta tikklikkja l-links ta' hawn fuq, tiġi ridirett lejn websajt esterna. Id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tax-Xogħol ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà għall-kontenut ta’ din il-websajt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt
Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem

 Email